Általános szerződési feltételek

Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a szoftverdoki.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


A Szolgáltató

Név: Trans-Europe Zrt.

Székhely: 1026 Budpest, Torockó u. 4. mfsz. 1.

Levelezési cím: 1026 Budpest, Torockó u. 4. mfsz. 1.

Üzlethelyiség címe: 1026 Budpest, Torockó u. 4. mfsz. 1.

Képviselő neve: Kafka György Zoltán

Cégjegyzékszám: 0109162155

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10696172-2-41

Közösségi adószám: HU10696172 Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt. Számlaszám: 10104105-56019646-00000001

E-mail cím: info@trans-europe.hu

Telefonszám: +3613920700

 
A honlapon folytatott tevékenység


A honlapot a Szolgáltató szoftverszupport szolgáltatást nyújt az ügyfeleinek. A Honlapon fizikai áru értékesítés nem zajlik. 
 

Felhasználási feltételek


Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.


Szerzői jogok


A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!
 

A honlapon történő vásárlás


Megrendelés folyamata

A honlapon terméktámogatási (szupport) hibajegyek feladására van lehetőség. A hibajegyek takarhatnak megoldhatatlan problémát is, ezért a Szolgáltató nem köteles megoldani a hibajegyeket, amennyiben ezen megoldás túlmutatna a Szolgáltató hatáskörén vagy aránytalanul sok munkát jelentene. 

Ingyenes hibajegyet jelenleg bárki adhat fel, de a Szolgáltató csak akkor köteles a bonyolultabb ingyenes hibajegyet megoldani, ha a kérdéses szoftvert vagy hardvert, amelyhez a hibajegy kapcsolódik a Szolgáltató értékesítési csatornájában (viszonteladójától vagy közvetlenül a szolgáltatótól) vásárolták. 
Egyéb esetben a Felhasználó prémium hibajegyet vásárolhat, amely bármilyen szoftver esetén biztosít szupport szolgáltatást telefonon és e-mailben. Amennyiben nem sikerült megoldani a hibajegyet, a szolgáltató a prémium hibajegyért fizetett összeget visszatéríti. 
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól.


A szerződés létrejötte


A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


A szerződés iktatása


A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.


Számla


A Szolgáltató papíralapú számlát állít-e ki és küld meg emailben a vásárlónak 27%-os áfatartalommal a fizetés után 24 órán belül.


Fizetés


Bankkártyás fizetés Barionnal

A kényelmes és biztonságos online bankkártyás fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.


Átvételi lehetőségek, Szállítás

Elektronikus teljesítés emailben vagy telefonon a megoldandó ügytől függően
A Szolgáltatás teljesítése lehet személyesen, telefonon vagy emailben. A teljesítés megválasztása kizárólag a Szolgáltató döntése. 
 

Szavatosság


Kellékszavatosság


A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó ? választása szerint ? az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy
? végső esetben ? a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.


Termékszavatosság


Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó ? választása szerint ? az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.


Jótállás


Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Szavatossági, jótállási igények érvényesítése


A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Trans-Europe Zrt.

Levelezési cím: 1026 Budpest, Torockó u. 4. mfsz. 1.

Telefonszám: +3613920700

E-mail cím: info@trans-europe.hu
 

Jogérvényesítési lehetőségek


Panaszügyintézés helye, ideje, módja


A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: Trans-Europe Zrt.

Levelezési cím: 1026 Budpest, Torockó u. 4. mfsz. 1.
Telefonszám: +3613920700
E-mail cím: info@trans-europe.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet ? melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.


Egyéb jogérvényesítési lehetőségek


- Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),

- Bírósági eljárás kezdeményezése,
 

Egyéb


ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.


Technikai korlátok


A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.


Adatvédelmi szabályzat


A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a www.szoftverdoki.hu honlap (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá a www.szoftverdoki.hu látogatói, megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Felhasználó) által az Trans-Europe Kft ? székhelye: 1026 Budapest Torockó utca 4. mfsz. 1., adószáma: 10696172-2-41, cégjegyzékszáma: 0109162155 a továbbiakban: Adatkezelő ? részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.
 
Az Felhasználó személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a Honlapon történő regisztráció, valamint a honlap szolgáltatásainak igénybevételének feltétele lehet. Amennyiben ezen adatokat Felhasználó önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá marketing célú felhasználásához.
 
Az adatkezelő csak abban az esetben küldhet hírlevelet az Felhasználónak, amennyiben ahhoz az Felhasználó előzetesen a regisztráció során vagy utána hozzájárult.
 
Az adatkezelő csak a megrendelés teljesítéséhez és a termékámogatás megvalósulásához szükséges elektronikus levelet küldhet az Felhasználó által megadott emailcímre.
 
A regisztráció, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat ? eltérő rendelkezés hiányában ? Adatkezelő semmilyen, az Felhasználó által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel, tehát csak a megrendelés teljesítésére használhatja fel.
 
A Honlap igénybevétele során az Felhasználóról a webszerver a személyazonosságához nem kapcsolható, kizárólag technikai jellegű információkat (például: IP-cím, igénybevétel helye, böngésző típusa) tárolhat. Ezen adatok kizárólag automatizált formában, statisztikai és fejlesztési célból kerülnek felhasználásra, a látogatás követő legfeljebb 60 napig.
 
A regisztráció során az Felhasználó nevét és email címét köteles megadni, ezen túlmenően megrendelés, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során szükségessé válik a lakcím, telefonszám, számlázási név és cím megadása. Ezen adatok az Felhasználó azonosításához, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. Közreműködőnek kizárólag a megrendelés teljesítése ? így különösen a szállítás és bankkártyás fizetés ? érdekében vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhetnek személyes adatok továbbításra. Adatkezelő ugyanakkor ezen adattovábbítások során mindent megtesz annak érdekében, hogy az Felhasználó személyes adataival visszaélés ne történhessen.
 
Adatkezelő az Felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Adatkezelő a közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat. 
 
Az Ügyfélszolgálattal történt kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Adatkezelő a megkeresés lezárását követ legfeljebb 60 napig őrzi.